Regulaminy szkoleń

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH iComms

 1. Organizatorem szkoleń iComms jest Agencja Komunikacji Wewnętrznej PinPoint Adriana Borucka z siedzibą przy ulicy Macewicza 9, 60-461 w Poznaniu.
 2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia/rejestracji przez stronę www.iComms.pl
 3. Wysłanie formularza on-line ze strony internetowej www.iComms.pl oznacza zawarcie wiążącej umowy z Organizatorem oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzeganie ustaleń dokonanych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 4. Organizator wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji, które jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wydarzenia.
 5. Podstawą płatności za udział w wydarzeniu jest wystawiona przez Organizatora elektroniczna wersja faktury pro-forma wysyłana na adres mailowy Zamawiającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana drogą elektroniczną lub pocztową.
 6. Rezygnacji z wydarzenia można dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, co należy potwierdzić w formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@icomms.pl.
 7. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia w przeciągu 6 miesięcy od daty pierwotnie zgłaszanego udziału, jednak musi uprzedzić o zmianie najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.
 8. W przypadku nie odwołania zgłoszenia uczestnictwa, nie poinformowaniu o zmianie terminu w wyznaczonym terminie oraz nie wzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.
 9. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 10. W miejsce zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie, dokonanym nie później niż na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez niego, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu wydarzenia w razie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub za pobieżenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy. W takich przypadkach uczestnikowi nie
  przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych organizatorowi przez uczestników wydarzenia.
 13. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin szkoleń realizowanych metodą e-learningu przez iComms

 1. Organizator kursów
 • Organizatorem szkoleń iComms jest Agencja Komunikacji Wewnętrznej PinPoint Adriana Borucka z siedzibą przy ulicy Macewicza 9, 60-461 w Poznaniu.
 • Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia/rejestracji przez stronę www.iComms.pl
 • Wysłanie formularza on-line ze strony internetowej www.iComms.pl oznacza zawarcie wiążącej umowy z Organizatorem oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzeganie ustaleń dokonanych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 • Organizator wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji, które jest równoznaczne z wpisaniem Zamawiającego na listę uczestników kursu e-learningowego.
 1. Organizacja kursów
 • Kursy prowadzony są z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość tzw. kursów e-learningych.
 • Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.
 • Kursy są podzielone na części, istnieje możliwość wykupienia dostępu do całego kursu lub do wybranych modułów szkoleniowych.
 • Uczestnik kursu samodzielnie zapoznaje się z materiałami kursowymi.
 • Po zapoznaniu się z materiałem kursowym uczestnik ma możliwość przystąpienia do quizu sprawdzającego wiedzę.
 • Uczestnik może otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia lub modułu. Jeśli Uczestnik chce otrzymać certyfikat powinien poinformować organizatora o ukończeniu szkolenia lub modułu. Wiadomość należy wysłać na adres: magda.cox@iComms.pl.
 1. Warunki uczestnictwa w kursach
 • Dostęp do wybranego kursu na platformie e-learningowej udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:
 • Wypełniły formularz rejestracyjny na stronie iComms.pl
 • Wniosły opłatę za kurs lub wybrany moduł szkoleniowy (jeśli Zamawiający zakupił kurs lub jego moduł/moduły w cenie regularnej otrzyma dane dostępowe do platformy e-learningowej po zaksięgowaniu wpłaty).
 • Jeśli Zamawiający wykupił dostęp do kursu lub do jego części w przedsprzedaży, dane dostępowe otrzyma po uruchomieniu sprzedaży regularnej.
 • Dane dostępowe są imienne i użytkownik nie może ich przekazywać innym osobom.
 • Użytkownik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w razie rezygnacji z kursu lub jego części, ani w sytuacji kiedy Zamawiający nie skorzysta z treści szkoleniowych w czasie udostępnienia ich Zamawiającemu przez Organizatora kursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, materiałów dydaktycznych i platformy szkoleniowej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z winy platformy e-learningowej.

4. Obowiązki uczestnika kursu

Obowiązkiem użytkownika kursu jest:

 • zapoznanie się z regulaminem kursu i przestrzeganie jego zasad,
 • dostosowanie się do warunków korzystania z platformy e-learningowej.

5. Prawa uczestnika kursu

Uczestnik kursu ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy w procesie kształcenia
 • korzystania z materiałów szkoleniowych w czasie wykupionego kursu, a z materiałów dodatkowych, takich jak szablony planów komunikacji, formatki itd. także po zakończeniu kursu do celów własnych,
 • przy zakupie całego kursu, w pakiecie Zamawiający może skorzystać w ciągu trzech miesięcy od otrzymania danych dostępowych do kursu z 2godzin indywidualnego mentoringu z prowadzącym kurs za pomocą komunikatora online, po wcześniejszym ustaleniu terminu, odpowiedniego dla obu stron.

6. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w kursach.
 • Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich zmiany lub usunięcia.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego