Regulamin.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI iComms

 1. Organizatorem konferencji iComms jest Agencja Komunikacji Wewnętrzenej PinPoint Adriana Borucka z siedzibą przy ulicu Macewicza 9, 60-461 w Poznaniu.
 2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia/rejestracji przez stronę www.iComms.pl
 3. Wysłanie formularza on-line ze strony internetowej www.iComms.pl oznacza zawarcie wiążącej umowy z Organizatorem oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzeganie ustaleń dokonanych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 4. Organizator wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji, które jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wydarzenia.
 5. Podstawą płatności za udział w wydarzeniu jest wystawiona przez Organizatora elektroniczna wersja faktury pro-forma wysyłana na adres mailowy Zamawiającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana drogą elektroniczną lub pocztową.
 6. Rezygnacji z wydarzenia można dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, co należy potwierdzić w formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@icomms.pl.
 7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa w terminie 7 dni od zgłoszenia oraz nie wzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.
 8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 9. W miejsce zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie, dokonanym nie później niż na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez niego bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu wydarzenia w razie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy. W takich przypadkach uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych organizatorowi przez uczestników wydarzenia.
 12. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego.
 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego