Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Zapytaj o ofertę

Dla kogo?

  • Dla menadżerów, którzy zarządzają zespołami multipokoleniowymi

  • Dla liderów zespołów chcących poprawić zaangażowanie zespołów wielopokoleniowych

  • Dla liderów projektów pracujących z przedstawicielami różnych pokoleń

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość i zrozumienie wartości i postaw charakterystycznych dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń

  • Umiejętność budowania dialogu w oparciu o podobieństwa pomiędzy pokoleniami

  • Umiejętność pokonywania barier ograniczających pracę zespołów multipokoleniowych

  • Dopasowywanie komunikacji do oczekiwań i potrzeb przedstawicieli poszczególnych pokoleń

  • Rozwijać swoje kompetencje w obszarze komunikacji, współpracy oraz zarządzania zespołami multipokoleniowymi

  • Weryfikować efektywność swojej komunikacji

Opis szkolenia

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową. Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny różnic w zachowaniu przedstawicieli poszczególnych pokoleń, jak również wynikającymi z tego zmianami na sposobie komunikowania się.

Kluczową częścią warsztatu są sesje facylitacyjne, podczas których uczestnicy pracują nad indywidualnymi barierami zakłócającymi im kontakt z przedstawicielami poszczególnych pokoleń. Rezultatem warsztatu jest  podniesienie świadomości w obszarze potrzeb i oczekiwań w komunikacji poszczególnych grup, jak również na poziomie indywidualnym wypracowanie postaw, które sprzyjają budowaniu opartych na zaufaniu relacji.